Klachtenregelement IT&CT


Afdeling 1. Algemene bepalingen


Artikel 1

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een opleidingsinstituut (OI) (OI) zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat OI.

2. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een OI, wordt aangemerkt als een gedraging van dat OI.

Artikel 2 Het OI draagt zorg voor een behoorlijke en vertrouwelijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van OI die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 3

Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een OI kan geen beroep worden ingesteld.


Afdeling 2. De behandeling van klaagschriften


Artikel 4

1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de kla-ger en voldoet aan de vereisten van het tweede lid, zijn de artikelen 5 tot en met 12 van toepassing.

2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Artikel 5

Zodra het OI naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit hoofdstuk.

Artikel 6

Het OI bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen vier weken. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en geregistreerd voor een termijn van twee jaar.

Artikel 7

1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedra-ging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van het OI zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan.

Artikel 8

1. Het OI is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de artikelen 4 en volgende is behandeld;

b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden,

d. waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld;

e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest

of,

f. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. Het OI is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3. Van het niet in behandeling nemen van do klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10

1. Het OI stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen ma-ken van het recht te worden gehoord.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11

1. Het OI handelt de klacht af binnen vier weken of- indien afdeling 3 van toepassing is- binnen acht weken na ontvangst van het klaagschrift.

2. Het OI kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12

1. Het OI stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt

2. Indien vervolgens nog een klacht kan worden ingediend bij een persoon of col-lege, aangewezen om, klachten over het OI te behandelen, wordt daarvan bij de kennisgeving melding gemaakt.

Artikel 12-a

Het OI draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten.

De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.


Afdeling 3 Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure


Artikel 13

De in deze afdeling geregelde procedure voor de behandeling van klachten wordt in aanvulling op afdeling 2 gevolgd indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het OI is bepaald.

Artikel 14

1. Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het OI wordt een persoon of commissie belast met de behandeling van en de advisering over klachten.

2. Het OI kan de persoon of commissie slechts in het algemeen instructies geven.

Artikel 15

1. Bij het bericht van ontvangst, bedoeld in artikel 6, wordt vermeld dat een per-soon of commissie over de klacht zal adviseren.

2. Het horen geschiedt door de in artikel 14 bedoelde persoon of commissie. Indien een commissie is ingesteld, kan deze het horen opdragen aan de voorzitter of een lid van de commissie.

3. De persoon of commissie beslist over de toepassing van artikel 10, tweede lid.

4. De persoon of commissie zendt een rapport van bevindingen, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen, aan het OI. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 16

Indien de conclusies van het OI afwijken van het advies, wordt in de conclusies de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met de kennisgeving, bedoelt in artikel 12.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Mocht u er met ons toch niet uitkomen Indien de klacht onderling niet kan worden opgelost kunt u het geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie. Een klacht kan pas aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie indien de ‘klager’ eerst zijn klacht bij IT&CT heeft ingediend. Een geschil dient na ontstaan binnen drie maanden aanhangig te worden gemaakt. Voor behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- verschuldigd aan de geschillen commissie. Voor meer informatie zie www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 17

Dit klachtenreglement treedt in werking op de dag van de oprichting van Opleidingsinstituut.