Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IT&CT, hierna te noemen: leverancier, en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen cursus.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de leverancier.1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde offerte e/o samenwerkingsovereenkomst, door de door leverancier en opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door leverancier en opdrachtgever mondelinge bevestiging of door schriftelijke bevestiging door leverancier aan de opdracht gever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. De opdrachtgever heeft een bedenktijd van 7 werkdagen.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden.

3.3 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden.

3.4.Bij annulering korter dan drie weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 75% van het cursusgeld te vergoeden.

3.5 Bij annulering korter dan een of twee weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

3.6 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4: Annulering door leverancier

Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag.

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan de leverancier wordt medegedeeld.

Artikel 6: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7: Betaling

7.1 Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen 14 dagen na de factuurdatum op de door leverancier aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen.

7.2 De reis- en arrangements-/ verblijfskosten in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

7.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 25% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,- exclusief BTW.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij de leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

9.2 Buiten de in lid 1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-.

9.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirect schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10: Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen aan de bevoegde rechter te Almelo.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat uw training niet voldoet aan uw verwachtingen. In dit geval gaan wij samen met u op zoek naar een passende oplossing. U kunt dan contact opnemen met Kelvin Kumi. Dit kan schriftelijk door:

Uw klacht per post te sturen naar; IT&CT t.a.v. Kelvin Kumi 1014 BVAmsterdam *

Uw klacht te mailen naar; info@IT&CT.com t.a.v. Kelvin Kumi

Wat kunt u van ons verwachten?

De ontvangst van uw klacht zal schriftelijk aan u worden bevestigd. U mag een reactie verwachten binnen een termijn van vier weken. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en geregistreerd voor een termijn van twee jaar. IT&CT zal er dan ook alles aan doen om samen met u tot een geschikte oplossing te komen.

Mocht u er met ons toch niet uitkomen?

Indien de klacht onderling niet kan worden opgelost kunt u het geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie. Een klacht kan pas aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie indien de ‘klager’ eerst zijn klacht bij IT&CT heeft ingediend. Een geschil dient na ontstaan binnen drie maanden aanhangig te worden gemaakt. Voor behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- verschuldigd aan de geschillen commissie. Voor meer informatie zie www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 11: Werkprocessen

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor

het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.